Truy cập

Hôm nay:
155
Hôm qua:
143
Tuần này:
155
Tháng này:
5370
Tất cả:
388179

Bài tuyên truyên giảm nghèo bền vững năm 2019.

Đăng lúc: 07/09/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị Quyết BCH Đảng bộ Quý 2; Kế hoạch giảm nghèo của UBND xã Thiệu Toán

Căn cứ kế hoạch của UBND Huyện Thiệu Hóa Về việc thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019;

Thực hiện Nghị Quyết BCH Đảng bộ Quý 2; Kế hoạch giảm nghèo của UBND xã Thiệu Toán.

Chủ trương giảm nghèo nhanh bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

Ngày 03/8/2019, Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2019, tiến hành thành lập các tiểu ban giảm nghèo tại các thôn thực hiện kế hoạch rà soát số hộ nghèo, số hộ cận nghèo trong thôn, trong xã.

Đảng ủy và UBND xã đã có hướng dẫn chi tiết để Trưởng các ban ngành đoàn thể chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chi hội cơ sở phối hợp cùng các Trưởng ban công tác mặt trận Thôn tổ chức thực hiên việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo đúng kế hoạch đã triển khai .

- Toàn xã phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,34 % . Tỷ lệ giảm nghèo ít nhất là giảm = 33 hộ / 74 hộ nghèo hiện tại.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững BCH Đoàn xã đề nghị toàn thể các đồng chí đoàn viên, các bạn thanh niên và toàn thể nhân dân cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với các chi đoàn cần phối hợp làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại Thôn, các khu dân cư, tại các hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách quản lý.

2/ Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, đoàn viên, thanh niên , hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần an sinh xã hội tại địa phương.

3/ Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo vươn lên thành hộ khá giả.

4/ Tổ chức phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Xã, loa tại Thôn, tại các hội nghị nhân dân trong thôn, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể ở cơ sở lồng ghép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt.

5/ Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hổ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp.

6/ Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tại các thôn tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hổ trợ giảm nghèo phù hợp của từng hộ theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 đã được ban chỉ đạo giảm nghèo của xã triển khai.

7/ Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực than gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo năm 2019 tổ chức thực hiện đúng tinh thần giảm nghèo nhanh bền vững, BCH Đoàn xã đề nghị các đồng chí trong BCH, các chi đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững năm 2019.


TM. BCH ĐOÀN XÃ

Bí thư

Lê Công Cường

Bài tuyên truyên giảm nghèo bền vững năm 2019.

Đăng lúc: 07/09/2019 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị Quyết BCH Đảng bộ Quý 2; Kế hoạch giảm nghèo của UBND xã Thiệu Toán

Căn cứ kế hoạch của UBND Huyện Thiệu Hóa Về việc thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019;

Thực hiện Nghị Quyết BCH Đảng bộ Quý 2; Kế hoạch giảm nghèo của UBND xã Thiệu Toán.

Chủ trương giảm nghèo nhanh bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

Ngày 03/8/2019, Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2019, tiến hành thành lập các tiểu ban giảm nghèo tại các thôn thực hiện kế hoạch rà soát số hộ nghèo, số hộ cận nghèo trong thôn, trong xã.

Đảng ủy và UBND xã đã có hướng dẫn chi tiết để Trưởng các ban ngành đoàn thể chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chi hội cơ sở phối hợp cùng các Trưởng ban công tác mặt trận Thôn tổ chức thực hiên việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo đúng kế hoạch đã triển khai .

- Toàn xã phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,34 % . Tỷ lệ giảm nghèo ít nhất là giảm = 33 hộ / 74 hộ nghèo hiện tại.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững BCH Đoàn xã đề nghị toàn thể các đồng chí đoàn viên, các bạn thanh niên và toàn thể nhân dân cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với các chi đoàn cần phối hợp làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại Thôn, các khu dân cư, tại các hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách quản lý.

2/ Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, đoàn viên, thanh niên , hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần an sinh xã hội tại địa phương.

3/ Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo vươn lên thành hộ khá giả.

4/ Tổ chức phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Xã, loa tại Thôn, tại các hội nghị nhân dân trong thôn, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể ở cơ sở lồng ghép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt.

5/ Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hổ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp.

6/ Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tại các thôn tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hổ trợ giảm nghèo phù hợp của từng hộ theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 đã được ban chỉ đạo giảm nghèo của xã triển khai.

7/ Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực than gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo năm 2019 tổ chức thực hiện đúng tinh thần giảm nghèo nhanh bền vững, BCH Đoàn xã đề nghị các đồng chí trong BCH, các chi đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững năm 2019.


TM. BCH ĐOÀN XÃ

Bí thư

Lê Công Cường
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT