Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
143
Tuần này:
75
Tháng này:
5290
Tất cả:
388099

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Đăng lúc: 07/06/2018 (GMT+7)
100%

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28/5/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XII của Đảng. Hướng dẫn nêu rõ, đối với đông đảo quần chúng nhân dân, có thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đối với các địa phương, đơn vị, việc thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XIIcần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Đồng thời chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.
Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng
(Ảnh: HH)

Về nội dung, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy cần tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XIIlà “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Hội nghị cán bộ toàn quốc do Ban Bí thư chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dự kiến vào ngày 25/6/2018. Đối với các tỉnh, thành phố, sau khi tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư tổ chức, dành thêm 1 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động, sau đó nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch, hoàn thành trước ngày 20/7/2018. Đối với cấp huyện và tương đương, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức với thời lượng 1 ngày , trong đó có 1 buổi nghiên cứu thảo luận, thông qua chương trình hành động, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, các địa phương, đơn vị sau khi học tập quán triệt, phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XII và phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình thực hiện phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Đối với nội dung thu hoạch, phải liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

Thương Huyền

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Đăng lúc: 07/06/2018 (GMT+7)
100%

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28/5/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XII của Đảng. Hướng dẫn nêu rõ, đối với đông đảo quần chúng nhân dân, có thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đối với các địa phương, đơn vị, việc thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XIIcần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Đồng thời chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.
Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng
(Ảnh: HH)

Về nội dung, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy cần tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XIIlà “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Hội nghị cán bộ toàn quốc do Ban Bí thư chủ trì được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dự kiến vào ngày 25/6/2018. Đối với các tỉnh, thành phố, sau khi tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư tổ chức, dành thêm 1 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động, sau đó nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch, hoàn thành trước ngày 20/7/2018. Đối với cấp huyện và tương đương, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức với thời lượng 1 ngày , trong đó có 1 buổi nghiên cứu thảo luận, thông qua chương trình hành động, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, các địa phương, đơn vị sau khi học tập quán triệt, phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bẩy khóa XII và phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình thực hiện phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Đối với nội dung thu hoạch, phải liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

Thương Huyền
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT