Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Bản tin nội bộ tháng 7 năm 2021

Đăng lúc: 24/07/2021 (GMT+7)
100%

Tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO
“Trích” Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện “về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 31/5/2021, BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021- 2025, nội dung chủ yếu như sau:

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tập trung lãnh đạo tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư, chủ dự án; công bố, công khai các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chi tiết làm cơ sở giới thiệu, quảng bá và kêu gọi đầu tư.

Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Tạo môi trường hấp dẫn, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư; chủ động thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường để ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thành lập doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Thực hiện mục tiêu “4 tăng”: Ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân. “2 giảm”: Giảm thời gian giải quyết; giảm chi phí thực hiện. “3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn.

- Giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 230 doanh nghiệp trở lên; đến năm 2025 có khoảng 600 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn, đạt tỷ lệ 38 doanh nghiệp/vạn dân. Có khoảng 25.000 lao động trong các doanh nghiệp. Đầu tư của khu vực doanh nghiệp chiếm 18-20% tổng đầu tư toàn huyện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. Thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp đạt từ 90 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; 75% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện, phấn đấu đến năm 2025 đứng trong 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nâng caonhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấpđối với công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật; phát huy tối đa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân.

Xây dựng, đề xuất các cơ chế phù hợp với tình hình và khả năng của địa phương trong công tác cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đồng thời phản ánh những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, phê phán các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

3.2. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính của hệ thống chính quyền trên môi trường điện tử, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế, BHXH...

Tăng cường cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá tiến độ giải quyết công việc trong việc trao đổi thông tin tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định công khai xin lỗi về giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, không đảm bảo quy định.

Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm trên cơ sở xác định kết quả và phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp để xếp loại cán bộ, công chức.

3.3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung công bố và công khai quy hoạch

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; các quy hoạch đô thị (Thị trấn Thiệu Hóa; Hậu Hiền; Giang Quang; Ngọc Vũ) và các quy hoạch khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác công bố, công khai quy hoạch được duyệt, tạo thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp nhằm sớm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, các khu sản xuất kinh doanh tập trung để tạo mặt bằng, quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê đất phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh.

3.4. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án

Thực hiện công tác ký cam kết với các nhà đầu tư về thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc kiểm kê, cắm mốc, bồi thường, thỏa thuận về đơn giá bồi thường GPMB; công khai minh bạch kết quả về kiểm kê, áp giá, bồi thường GPMB theo đúng quy định hiện hành và đúng cam kết, kịp thời giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định trách nhiệm của các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và của doanh nghiệp trong công tác GPMB, xác định rõ trình tự thủ tục, thời gian hoàn thành GPMB và bố trí quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư (nếu có).

Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; Phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên - môi trường.

3.5. Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Tập trung đầu tư, thực hiện nhanh các giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, điện, nước, đô thị, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý.

Hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư, khai thác, sử dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng các tuyến giao thông lớn kết nối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...đáp ứng nhu vận chuyển, lưu thông hàng hóa cho doanh nghiệp.

3.6. Quan tâm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ và tư vấn pháp lý về thành lập doanh nghiệp, các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác cung cấp thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ; danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của huyện; các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh, của huyện; các văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, tiếp cận tín dụng theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chỉnh phủ; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và các văn bản có liên quan theo từng giai đoạn.

Hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp và doanh nhân, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai; tiếp tục khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ cá thể phấn đấu thành lập doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên đối thoại, kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới:giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tổng diện tích trồng trọt là 11.531 ha; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 64.243 tấn, tăng 3,6% CK. Vùng liên kết sản xuất đạt 634 ha, phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô có 33 ha, tăng 3 ha so với cùng kỳ; 70.180 m2nhà màng và nhà lưới sản xuất rau củ, quả an toàn và hoa, tăng 5.018 m2so với cùng kỳ. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là bệnh Viêm da nổi cục trâu bò. Tổng giá trị sản xuất nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước đạt 39,8 tỷ đồng.Tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện, cấp xã. Có 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh là trống đồng Quý Châu và Toàn Linh (xã Thiệu Trung). Tiếp tục làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện góp phần xây dựng NTM.

- Công nghiệp - xây dựng:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 15,8% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.468 tỷ đồng đạt 48,9% so với kế hoạch, tăng 12,9% so với CK. Triển khai thi công 02 dự án Đường vào Cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa tại xã Thiệu Phú.

-Dịch vụ, thương mại:Hàng hóa lương thực, hàng tiêu dùng giá cả ổn định. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đạt 3.370 nghìn tấn, tăng 7,8% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 14,5 % so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 4,85 triệu USD, tăng 6,7% so với CK.

- Công tác phát triển doanh nghiệpthành lập mới 36 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 78,3% so với kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp lũy kế đang hoạt động trên địa bàn huyện là 320 doanh nghiệp.

-Công tác quản lý ngân sách nhà nước: Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 152 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán huyện giao, 55,4% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

-Công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, môi trườngChỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Thu hồi 241.884,1m2đất giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Cấp 103 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết, cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng.

-Ngành Giáo dục:Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,13 %. Triển khai thực hiện tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 với 1.639 học sinh dự thi ở 3 trường.

-NgànhVăn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

-Ngành y tế:Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống tương ứng với các cấp độ của dịch Covid-19. Chuẩn bị khu vực cách ly tập trung và tiến hành cách ly công dân nghi nhiễm Covid-19. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, 2 đợt cho 1.328 người an toàn tuyệt đối; đôn đốc xây dựng các xã đạt tiêu chí xã ATTP năm 2021.

- Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách an sinh xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 880 lao động đạt 29,3% kế hoạch, trong đó có 125 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 41% kế hoạch.

Công tácquốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đủ số lượng 188 công dân, trong đó: 175 quân nhân; 13 công an nghĩa vụ; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021. Tổ chức thành công Hội thi nhận thức Pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn.

- Lực lượng công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động tham mưu kế hoạch bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 6 tháng đầu năm đã giải quyết 60 vụ vi phạm pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập được 23 chi bộ công an xã, thị trấn. Đến ngày 25/6/2021 đã thu nhận 98.986 hồ sơ đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử, đạt 68,3% KH; rà soát, giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026:Đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tại các khu vực bỏ phiếu cử tri phấn khởi, hăng hái đi bỏ phiếu và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Kết quả cử tri đi bầu cử đạt 99,75% (cao hơn tỷ lệ của tỉnh 0,04%); Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đủ số lượng, đúng cơ cấu và đạt số phiếu bầu cao trên 90%; Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV đã bầu được 34/35 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã 618/634 đại biểu, thiếu 16 đại biểu so với quy định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát chương trình công tác toàn khóa, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành 05 nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện; 05 kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

- Công tác chính trị tư tưởng: Kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Hội nghị trực tuyện do Bantuyeen giao sTrung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết hoạt động của BCĐ 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho 167 phó bí thư chi bộ; 02 lớp cảm tình đảng 83 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng cho 56 đảng viên mới, 02 lớp kiểm tra nhận thức kết nạp Đảng cho 30 quần chúng ưu tú.

- Công tác tổ chức,cán bộ: Thực hiện quy hoạch và bầu các chức danh chủ chốt HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; phân công lại nhiệm vụ đối với 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 22 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; thống nhất điều động, bổ nhiệm lại 14 cán bộ quản lý trường học; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ và bố trí cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 346 đảng viên, kết nạp đảng cho 30 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:Tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 64 tổ chức đảng; kiểm tra 95 đảng viên dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên. Thường xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay từ cơ sở đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định.

- Công tác dân vận:Tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện năm Dân vận khéo 2021; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

-Hoạt động của HĐNDvà UBNDhuyện:tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện. Phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban MTTQ triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức kỳ họp thứ Nhất theo kế hoạch. Tổ chức các kỳ họp kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tổ chức bộ máy; quản lý công chức, viên chức; xây dựng chính quyền cơ sở; chính sách cán bộ. Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân, vụ Mùa thu đảm bảo đúng lịch thời vụ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để tổ chức thực hiện; trọng tâm tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và kêu gọi vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 đạt trên 1,1 tỷ đồng; ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1500 cán bộ tham gia công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng quy định; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở.

Trịnh Văn Đệ - HUV, CVP Huyện ủy

Ban CHQS huyện Thiệu Hóa Tổ chức diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ năm 2021.

Căn cứ Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá. Sau một thời gian tiến hành huấn luyện và làm tốt công tác chuẩn bị, trong hai ngày 22- 23/6/2021 Ban CHQS huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy- Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ,với đề mụcChuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”.

Nội dung diễn tập chia 3 giai đoạn: (Giai đoạn 1: Chuyển Trạng thái sẵn sàng chiến đấu;Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị Tác chiến; Giai đoạn 3: Thực hành Tác chiến).Thông qua diễn tập, nhằm huấn luyện cho chỉ huy và cơ quan, nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật trong Tác chiến phòng thủ (TCPT); Rèn luyện tác phong chỉ huy, năng lực công tác tham mưu tác chiến cho cơ quan thực hành các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2021, làm cơ sở để huấn luyện các đề mục chiến thuật tiếp theo và thực hành tác chiến khi có tình huống xảy ra.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ đến các ban, bộ phận; xác định tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, Đảng viên, Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp toàn cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Tổ chức xây dựng kế hoạch tập huấn, bỗi dưỡng, huấn luyện thuần thục các nội dung liên quan trước khi bước vào diễn tậpvới phương châm huấn luyện“Cơ bản- Thiết thực- Vững chắc”;xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống kế hoạch, văn kiện phục vụ diễn tập; điều hành diễn tập bảo đảm khoa học, đúng nguyên tắc, sát với thực tế chiến đấu.

Nguyễn Minh Tuấn

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Dù khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhưng ngành Giáo dục Thiệu Hóa vẫn gặt hái nhiều thành công

Năm học 2020-2021 mặc dù dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch covid hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Trong năm học 2020-2021, với với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong huyện, ngành giáo dục huyện Thiệu Hóa đã tập trung thực hiện đổi mới chương trình, thay sách giáo khoa lớp 1, chuẩn bị các điều kiện cho thay sách lớp 2, lớp 6 cùng với đối mới phương pháp dạy học chuyển từ truyền thụ kiến thức cho học sinh, sang phát triển phẩm chất, năng lực cho người học. Cùng với đó, Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến kéo dài, khó lường, ngành giáo dục đã chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế, chuyển hình thức tổ chức dạy học trên lớp sang học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập trên phiếu cho học sinh, đảm bảo thời gian năm học.

Với sự quyết tâm cao của toàn ngành, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, đồng hành của phụ huynh học sinh, năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục Thiệu Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, nổi bật là: Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, Thiệu Hóa là một trong những huyện đứng đầu của tỉnh, xếp thứ 7 toàn tỉnh; kết thúc năm học có 7965/7981 trẻ MN được đánh giá, chiếm tỷ lệ 99,8%; hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 11985/12142, tỷ lệ 98,9%, học sinh xếp loại tốt về năng lực 8680/12142, tỷ lệ 71,5%, về phẩm chất 8648/12142, tỷ lệ 70%; bậc THCS Hạnh kiểm xếp loại tốt đạt 6872/7857, tỷ lệ 87,4%, Học lực khá giỏi đạt trên 70% tỷ lệ học sinh yếu dưới 3%. Song song với việc nâng cao chất lượng đại trà, toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Với truyền thống hiếu học và tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tại các cuôc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học vừa qua, tiếp tục đạt thành tích, góp phần tích cực trong việc khẳng định chất lượng giáo dục của huyện trong toàn ngành. Trong đó, học sinh năng khiếu cấp Tiểu học đạt giải ba toàn đoàn; cấp THCS có 4 môn đứng tốp đầu tỉnh với 3 giải nhất, 6 giải nhì 12 giải ba và 21 giải KK. Với kết quả này, huyện Thiệu Hóa đã xuất sắc xếp vị trí thứ 10/27 huyện thị, thành phố. Kỳ thi chọn vào THPT chuyên Lam Sơn có 8/12 học sinh tốp đầu các lớp chuyên Toán, Hóa, Lý, Văn, Lịch sử, trong đó có 1 em thủ khoa chuyên Toán. Ngoài ra, Trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa đã xếp thứ nhất toàn tỉnh; có 1 giải khuyến khích quốc gia trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn ngành đã phát động phong trào thi đua như xử lý chất thải rắn, xây dựng trường xanh, sạch đẹp; đến này đã có 76/82 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 93%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Những thành tích xuất sắc trên là thành quả của ý thức, trách nhiệm và đam mê của mỗi thầy cố giáo, tập thể các nhà trường và nỗ lực phấn đấu của Ngành Giáo dục Thiệu Hóa.

Có thể khẳng định, trong năm học 2020 -2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhưng ngành giáo dục Thiêụ Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành giáo dục Thiêu Hóa tiếp tục thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các môn học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường học phấn đấu 100% các trường dạy học online, làm việc trên môi trường mạng. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu trong những năm tiếp theo giáo dục Thiệu Hóa là một trong những huyện đứng tốp đầu của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX.

Ngô Xuân Dũng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Công tác tư tưởng - Chìa khóa then chốt

trong công tác xây dựng Đảng

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo Tổng kết công tác Xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII đánh giá: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII,công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển...

Tuynhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ: Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; một bộ phận đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trongnăm nguyên nhân được chỉ ra thì nguyên nhân thứ nhất đó là:Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Để công tác tư tưởng của Đảng được quán triệt và thấm sâu đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng những nguyên tắc và phương châm của công tác tư tưởng:

- Về nguyên tắc của công tác tư tưởng, phải nắm vững ba nguyên tắc cơ bản là: nguyên tắc tính đảng, nguyên tắc tính khoa học và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.

Nguyên tắc tính đảnglà nguyên tắc cơ bản, giữ vai trò nền tảng của công tác tư tưởng. Nguyên tắc này đòi hỏi công tác tư tưởng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng làm cơ sở khoa học và căn cứ lý luận để xác định nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng.

Nguyên tắc tính khoa họcđòi hỏi các chủ thể tiến hành công tác tư tưởng phải lấy chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng trong việc xác định nội dung, phương thức tiến hành; phải xuất phát từ thực tế khách quan để phân tích, xem xét đánh giá, mọi hiện tượng tinh thần, tư tưởng trong xã hội, tuyệt đối không chủ quan, duy ý chí.

Nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễnđòi hỏi phải biết tổng kết kinh nghiệm, khái quát lý luận, từ đó quay trở lại chỉ đạo thực tiễn, cứ như vậy làm cho công tác lý luận phát triển. Nguyên tắc này rất cần thiết trong học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có tác dụng rất lớn trong chỉ đạo, điều hành công tác tư tưởng của các đảng bộ, chi bộ để nắm bắt tư tưởng của quần chúng ở cơ sở.

-Về phương châmcủa công tác tư tưởng:

Công tác tư tưởng phải xuất phát và gắn bó chặt chẽvới đường lối, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng.

Đường lối chính trị đúng đắn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là cơ sở chính trị, tư tưởng của sự đoàn kết thống nhất và là phương hướng nhận thức, hành động đúng đắn của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, ngay từ công đoạn chuẩn bị đường lối, nghị quyết của Đảng, công tác tư tưởng phải tham gia một cách tích cực và chủ động. Công tác tư tưởng đóng vai trò cung cấp cơ sở khoa học, cung cấp thông tin và đội ngũ làm công tác tư tưởng phải tham gia vào quá trình này. Khi đường lối, nghị quyết được ban hành, công tác tư tưởng làm cho mọi người quán triệt và nhận thức đúng đường lối, nghị quyết. Khi đường lối, nghị quyết vào cuộc sống, công tác tư tưởng phải tiến hành tổng kết thực tiễn, để bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, nghị quyết và đề xuất những giải pháp mới nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết.

Công tác tư tưởng có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực của đời sống xã hội, với hoạt động kinh tế - xã hội và với pháp luật

Mối quan hệ này phải thể hiện ở ngay từng lĩnh vực, từng hoạt động của đội ngũ cán bộ. Bản thân cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế muốn hoạt động có hiệu quả cũng phải làm công tác tư tưởng và tổ chức. Để tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác tư tưởng cần có sự phối hợp và phân công cụ thể giữa các lĩnh vực. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, tiến hành công tác tư tưởng còn phải gắn với luật pháp.

Công tác tư tưởng phải gắn chặt với phong trào cách mạng của quần chúng và phù hợp với từng đối tượng quần chúng

Một mặt, phong trào cách mạng của quần chúng đòi hỏi phải định hướng về tư tưởng, có lý luận đúng đắn soi đường, hướng dẫn; mặt khác, tư tưởng cách mạng muốn trở thành sức mạnh vật chất, cải tạo xã hội, phải thâm nhập vào quần chúng, tức là nó phải ăn sâu, bám rễ vào quần chúng, phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng.

Công tác tư tưởng phải gắn với từng đối tượng, bởi vì mỗi tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và thế hệ khác nhau có nhu cầu, tâm lý khác nhau. Để đạt chất lượng, hiệu quả cao, công tác tư tưởng nhất thiết phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Do đó, cần nghiên cứu kỹ tâm tư, nguyện vọng, trình độ của đối tượng để xác định hình thức, phương pháp công tác tư tưởng phù hợp. Phải chú trọng phản ánh nhu cầu, lợi ích, tình cảm... của từng đối tượng và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đối tượng.

Kết hợp chặt chẽ việc giáo dục tư tưởng chính trị ở nhà trường với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng.

Một trong chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu ra là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, cùng với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường là hết sức cần thiết. Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục tư tưởng chính trị ở nhà trường với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng; kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, kiến thức khoa học với giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng; kết hợp giáo dục tư tưởng chính trị với trang bị kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nâng cao trình độ dân trí cho các tầng lớp nhân dân.

Giáo dục tư tưởng chính trị thông qua việc học ở nhà trường là sự tác động trực tiếp đến ý thức, tư tưởng của cá nhân, công chức, đảng viên và là sự giáo dục cơ bản, hệ thống. Thông qua hoạt động thực tiễn, những người được giáo dục sẽ tự hình thành, củng cố và hoàn thiện nhận thức, hành vi của mình theo đường lối, quan điểm của Đảng, theo những chuẩn mực đạo đức mới. Nó tạo nên sự thống nhất giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa tư tưởng, ý thức và hành vi, giữa lời nói và việc làm.

Kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng trong xã hội, kết hợp giữa xây và chống

Một yếu tố rất quan trọng tạo nên chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng là sự kết hợp giữa công tác tư tưởng trong các tổ chức đảng với công tác tư tưởng trong xã hội, nhất là công tác tư tưởng của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp tác động vào đối tượng công tác tư tưởng.Với chức năng của mình, mỗi tổ chức, đoàn thể đều tác động tới tư tưởng, tình cảm, đạo đức, tâm lý của từng thành viên. Muốn đạt kết quả tốt phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong công tác tư tưởng cần kết hợp bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, biết biểu dương ưu điểm nhưng đi đôi với phê bình nghiêm khắc khuyết điểm. Xây và chống là hai mặt của quá trình giáo dục tư tưởng, có quan hệ gắn bó với nhau, không thể chỉ chú trọng một mặt và bỏ qua mặt kia.

Các nguyên tắc và phương châm công tác tư tưởngcó vai trò và ý nghĩa riêng nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau, không được tuyệt đối hóa, coi trọng nguyên tắc hoặc phương châm nào, cần đặt chúng trong thể thống nhất và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng.

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá làm cho ranh giới giữa các quốc gia hầu như bị xóa nhòa. Trong bối cảnh ấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, công chức phải được hết sức coi trọng và phải được tiến hành từng bước, phải được đào tạo bài bản, có hệ thống để từ đó nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

Tất Thắng

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Cách mạng Tháng Tám và Tư tưởng

Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự vùng dậy của dân tộc ta trong suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, theo Hồ Chủ tịch, là “vì chính sách của Đảng đúng và thi hành chính sách ấy kịp thời và linh động”, “do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh”.

Viết về ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. “Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta”.

Thành quả lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám là xây dựng Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, với đặc trưng nổi bật: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong bài “Chính phủ là công bộc của dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.

Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng toàn dân xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân. Về chính quyền nhân dân ở các địa phương, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Các Ủy ban nhân dân làng, phủ là hình thức Chính phủ địa phương phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui lọt vào các Ủy ban đó”.

Những ngày tháng sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh giành nhiều thời gian viết về xây dựng các Ủy ban nhân dân. Bài “Cách thức tổ chức các Ủy ban nhân dân, ngày 11-9-1945”. Người nhấn mạnh: “Ủy ban nhân dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ thối nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân, không phạm vào công lý, vào tự do của dân chúng. Nó hết sức tránh những cuộc bắt bớ đánh đập độc đoán, những cuộc tịch thu tài sản không đúng lý. Ủy ban nhân dân thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ, không dám tùy ý tiêu tiền vào những việc xa phí như ăn uống”. “Những nhân viên Ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa Ủy ban để gây bè tìm cánh, đưa người “trong nhà trong họ” vào làm việc với mình”. “Ủy ban nhân dân là Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do, dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do, dân chủ đó”.

Chính quyền ở địa phương ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi dân chủ trực tiếp với nhân dân. Trong bài “Sao cho được lòng dân?, ngày 12-10-1945”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dẫu khó đến đâu cũng mặc lòng, những vấn đề quan hệ đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý” “muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17-10-1945”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Điều này cho thấy, bản chất cách mạng và dân chủ của chính quyền nhân dân, nguồn gốc sức mạnh của chính quyền là ở sự gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức mưu cầu tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Hồ Chí Minh rất coi trọng việc phát huy dân chủ của người dân để lựa chọn ra người đại biểu vào cơ quan chính quyền nhà nước. Do đó, ngày 3-9-1945, phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Theo Người, “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo, dòng giống, v.v. “Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Để bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân được thực thi, Hồ Chí Minh yêu cầu phải quản lý đất nước, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”. Người nhấn mạnh “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Do đó, ngày 9-11-1946, Bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I. Trong hoàn cảnh cách mạng nước nhà ngàn cân treo sợi tóc, “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, việc thông qua Hiến pháp càng có ý nghĩa quan trọng về thực tiễn và pháp lý. Đây còn là thành quả to lớn của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiến pháp là thành quả vẻ vang của cách mạng và được xây dựng trên các nguyên tắc:Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo; Bảo đảm các quyền tự do dân chủ; Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.

Bản chất cách mạng và nhân dân, tính chất dân chủ và pháp quyền hòa quyện thống nhất với nhau thể hiện trong bản Hiến pháp 1946 “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Có tới 11 điều của Hiến Pháp quy định về quyền lợi của công dân (từ điều 6 đến điều 16).Hiến pháp xác định mọi công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa. Công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình (…). Người tàn tật, già cả được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng. Thực hiện chế độ phổ cập giáo dục bắt buộcv.v. Đó là những nội dung dân chủ mang tính cách mạng sâu sắc. Từ đó đến nay, những nội dung đó vẫn được tiếp tục được bổ sung, phát triển trong các bản Hiến pháp tiếp theo, đã và đang được thực hiện một cách sinh động trên đất nước ta.

Những quy định trong Hiến pháp thể hiện sâu sắc bản chất của Nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước của dân và do dân nghĩa là nhân dân xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền nhà nước. Nhà nước vì dân nghĩa là nhà nước mưu cầu quyền lợi, hạnh phúc cho nhân dân. “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”; “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Như vậy, vì dân không chỉ là mục tiêu hoạt động và tồn tại của chính quyền mà còn là phương thức, phong cách và phương pháp hành động của chính quyền.

Trong xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Hồ Chí Minh rất chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ chính quyền. Người nghiêm khắc phê phán những biểu hiện như: “ngang tàng, phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”, đời sống nhân dân khốn khổ mà cán bộ “Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức”. Thái độ đó làm mất lòng tin của nhân dân và uy tín của Chính phủ. Do đó, Người mong muốn mọi người sửa chữa để chính quyền ngày càng hoàn thiện và làm việc tốt hơn “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lỗi lầm trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu mọi cán bộ phải thường xuyên tự phê bình, tự giáo dục, tự chỉ trích để khắc phục khuyết điểm và cái hư hỏng trong mỗi người và trong bộ máy. Những khuyết điểm nhỏ của cán bộ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì ảnh hưởng đến khối đoàn kết toàn dân. Vì vậy, chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay. Chúng ta không sợ có khuyết điểm mà chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta mong muốn và đã làm hết sức mình để xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 về phương diện xây dựng nhà nước kiểu mới mãi mãi là bài học lớn, là định hướng để xây dựng và không ngừng hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra những quan điểm và biện pháp cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội chỉ rõ: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Nhà nước chăm lo, phục vụ nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân” . Đó là sự tiếp tục phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Hóa thành lập Ban Chỉ đạo

thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Thế Anh vừa ký ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gồm 46 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND huyệnThiệu Hóa Hoàng Văn Lực làm Trưởng Ban; Giám đốc BHXH huyện Nguyễn Đăng Toàn làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn huyện; tham mưu xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách địa phương cho nông dân, người nghèo, cận nghèo để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ thanh toán chế độ BHXH, BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người dân về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT. Chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,... trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; kiến nghị, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội huyện để hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện (trong trường hợp cần thiết).

BHXH huyện là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2021, thay thế Quyết định số 1478/QĐ-UBND, ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Thiệu Hóa.

Nguyễn Đăng Toàn

Giám đốc BHXH huyện Thiệu Hóa

Hội LHPN huyện Thiệu Hóa - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp và hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện đã phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội LHPN trong huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua:“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 cuộc vận động: “Rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Xây dựng“Gia đình 5 không 3 sạch”gắn với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hội hiệu quả, được nhân rộng, như: Mô hình tiết kiệm gây quĩ, mua BHYT; xây dựng gia đình phát triển bền vững, nuôi, dạy con tốt; các Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn;các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương…tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội tập trung chỉ đạo có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phụ nữ chủ động, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Thành lập và duy trì hoạt động của 26 câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo với 1.143 thành viên, hỗ trợ ngày công, con giống, vốn sản xuất. Nhiều mô hình sáng tạo giúp phụ nữ nghèo phát huy hiệu quả như: chương trình “vàng”, CLB hỗ trợ PN phát triển kinh tế, tổ hùn vốn tiết kiệm, góp vốn quay vòng ...Hàng năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hộirà soát các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí; tín chấp giúp cho các hội viên vay vốn và chuyển giao KHKT. 5 năm qua, các cơ sở hội đã tín chấp nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT với tổng dư nợ trên trên 450.495 triệu đồng cho 7.850 hội viên vay phát triển kinh tế. Ngoài 2 nguồn vốn vay NHCSXH và NHNN, Hội còn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ Quỹ tài chính vi mô với tổng dư nợ 4,621 triệu đồng cho 726 thành viên; Quỹ Nhi đồng Anh cho 351 HVPN Thị trấn Thiệu Hóa vay vốn với tổng dư nợ là 5,889 triệu đồng, Quỹ KT Úc cho 96 HVPN xã Thiệu Viên vay 147 triệu đồng. Quỹ Vệ sinh quay vòng cho 238 HVPN Thiệu Long, Thiệu Nguyên vay với dư nợ 2.380 triệu đồng.

Hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa tổ chức 91 lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 3.361lao động. Trong nhiệm kỳ, đã giúp đỡ được 6.245 hội viên, trong đó có 620 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 11,5% năm 2015 xuống còn 0,07% năm 2021.

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở từng địa phương để giải quyết những khâu, những việc mà từng hộ không làm được hoặc làm không có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 7 tổ hợp tác và 04 Hợp tác xã. Phối hợp với UBND huyện và Phòng Nông nghiệp mở 2 gian hàng giới thiệu sản phẩm rau củ quả an toàn tại Hội phụ nữ xã Thiệu Tân và thị trấn Thiệu Hóa. Tích cực tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp hàng năm do Hội LHPN tỉnh và TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Một trong những hoạt động nổi bật của hội LHPN huyện đó là tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyệnđã tuyên truyền, vận độngcán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn triển khai các mô hình:“Đường hoa thay thế cỏ dại”,"Ngõ phụ nữ tự quản","Chi hội tự quản về VSATTP","chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch";"Nhà sạch, vườn mẫu", “Nhà sạch, vườn đẹp”, chỉnh trang, làm đẹp không gian, cảnh quan các điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trồng được trên 50km đường hoa, thực hiện ra quân dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ; hỗ trợ, vận động hội viên làm được 2.757 nhà tiêu hợp vệ sinh. Kết quả, đến nay đã có 41.589/46.421 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã triển khai xây dựng 15 mô hìnhLàng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”với 750 thành viên; 03 mô hình“Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”với 150 thành viên, 01 mô hình“CLB gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt”, 01CLB phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn với 100 thành viên, 77 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cùng với việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: hỗ trợ 786 triệu đồng cho hơn 1.000 hội viên khó khăn, hỗ trợ cho 39 gia đình xây nhà Mái ấm tình thương trị giá 850 triệu đồng. Trao 96 bê vàng trị giá 1.169 triệu đồng, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ cho phụ nữ nghèo; 67 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 100 triệu đồng; tặng 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em nghèo vượt khó vươn lên, trao 17 xe lăn cho người tàn tật với trị giá 57 triệu đồng, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ VNAH, tân binh lên đường nhập ngũ tổng trị giá 174 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Ủng hộ phòng chống Covid-19 với tổng giá trị 618.300.000 đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện luôn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 01 bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 04 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 bằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 05 giấy khen.

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch HLHPN huyện Thiệu Hóa

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệpThiệu Hưng (Thị trấn Thiệu Hóa) – Điểm sáng về sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp

HTX DVNN Thiệu Hưng (Thị trấn Thiệu Hóa) hiện có 186 thành viên, vốn cổ phần 480 triệu đồng. Thực hiện qui định của Luật HTX, hàng năm, HTX tổ chức Đại hội thành viên để thông qua quyết toán tài chính năm, trình và thông qua phương án sản xuất, kinh doanh. Tính đến thời điểm 31/12/2019, tài sản cố định của HTXDVNN Thiệu Hưng là 10,5 tỷ đồng; Vốn lưu động của HTX là 1,5 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, HTXDVNN đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, thực hiện quy hoạch vùng ra an toàn, vùng sản xuất rau, quả sạch, công nghệ cao. HTXDVNN đã đầu tư 16.5 ha sản xuất rau an toàn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, đạt 380 đến 400 triệu /ha/năm. Đặc biệt, HTX đã liên kết với Công ty đường Lam Sơn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây dưa vàng Kim Hoàng Hậu theo hướng sản phẩm sạch, công nghệ cao. Đến nay đã xây dựng được 26.000m2nhà màng đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổng thu nhập1ha từ 2,2 đến 2.5 tỷ đồng/năm. Chế độ tiền lương, tham gia từ thiện ủng hộ, Lương hàng tháng người lao động trực tiếp trong HTX đạt trung bình từ 2 triệu đến 3,5 triệu/tháng; Hàng năm, HTX đã trích quĩ của HTX để ủng hộ các Quĩ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ Quĩ vì người nghèo và các phong trào của địa phương, mỗi năm từ 7 đến 10 triệu đồng. HTX đóng BHXH cho người lao động đầy đủ, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định; Mỗi năm, trừ chi phí, HTX đã đầu tư nguồn vốn để tái sản xuất mở rộng kinh doanh từ 200 đến 300 triệu đồng/năm.

Để đạt được những kết quả, thành tích trên, HTX đã thực hiện đúng các quy định của luật HTX năm 2012, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, bố trí con người đúng người đúng việc, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả công việc từng bộ phận. Phát động thi đua đến từng bộ phận, cá nhân, hàng năm có tổng kết khen thưởng kịp thời. Hàng năm kết hợp với các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất những cây trồng có giá trị thu nhập cao, vận động tuyên truyền các hộ sản xuất thực hiện. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phương án kinh doanh đã được Đại Hội thành viên HTX nghị quyết thông qua.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp, HTXDVNN Thiệu Hưng đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và nhiều hình thức khen thưởng khác của các ngành, đơn vị trong huyện.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Di tích cách mạng Hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và Trịnh Tố Phan, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa

1. Bối cảnh ra đời

Hai căn hầm làm việc của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa - đồng chí Ngô Thuyền và của chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa - đồng chí Trịnh Tố Phan - ra đời tại địa phận núi Đồng Chài (còn gọi là núi Đông Mồ), thôn Thọ Sơn (tên Nôm là làng Núi), xã Tân Châu trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ từ năm 1965 đến năm 1973.

Hai căn hầm được xây dựng năm 1966, khi đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân và hải quân. Sau hơn 10 năm tiến hành chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, thất bại liên tiếp ở các chiến lược chiến tranh, đế quốc Mỹ nhận thấy rõ những thắng lợi của miền Nam có sự hậu thuẫn của nhân dân miến Bắc. Bởi vậy, âm mưu của chúng là phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. Đồng thời, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân hai miền. Với phương tiện đánh phá là không quân và hải quân, trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ chính là các đầu mối giao thông, cầu cống, đường xá, các khu đông dân cư như bệnh viện, trường học…Lựa chọn địa điểm xây hầm bí mật cho cán bộ cách mạng cũng đã được cân nhắc và thực hiện.

Tân Châu là một xã nằm bên hữu ngạn sông Chu, có vị trí không quá xa trung tâm, cụ thể cách huyện lỵ Thiệu Hóa khoảng 5 km và cách thành phố Thanh Hoá 15 km. Vùng đất Tân Châu có địa hình đa dạng bao gồm các dạng địa hình như đồi núi, sông, ao hồ và hệ thống kênh mương khá dày đặc. Trong đó, có núi Đồng Chài - đây là một quả núi nhỏ và thấp nằm giữa cánh đồng (gọi là trại Mà Cầu). Núi Đồng Chài có những điều kiện thuận lợi để Tỉnh ủy quyết định chọn xây dựng hầm. Bởi lẽ, trong điều kiện phương tiện chiến tranh bắn phá của địch chủ yếu là dùng không quân và hải quân thì với địa hình núi Đồng Chài, căn hầm được xây tại đây sẽ hạn chế được rất nhiều sức oanh tạc của quân giặc. Địa điểm cũng xa các hải cảng, cửa biển là trọng điểm đánh phá bằng hải quân của địch. Mặt khác, hầm được xây dựng ở địa bàn rùng núi sẽ phát huy được sở trường của lực lượng quân đội ta, với sự quen thuộc về địa bàn và thuận lợi trong nghệ thuật tác chiến.

Về vị trí, địa bàn Tân Châu đủ xa những mục tiêu đánh phá của địch nhưng lại đủ gần, rất thuận tiện cho việc chỉ huy tác chiến của Tỉnh đội, đảm bảo yếu tố bí mật và bất ngờ, tiến lui đều thuận lợi. Tân Châu chỉ cách trung tâm huyện lỵ Thiệu Hóa 5 km và trung tâm thành phố Thanh Hóa 15 km, căn hầm nằm ở vùng đồi núi rậm rạp nhưng lại gần với sông Chu và đê sông Chu, vì vậy, từ Tân Châu có thể đảm bảo việc liên lạc bằng điện tín. Đường giao thông lên các xã ở miền núi và đồng bằng đều rất thuận lợi khi sông Chu trở thành mạch máu giao thông kết nối. Bên cạnh đó, với địa hình đồi núi của Tân Châu, núi Go là ngọn núi đất cao đến 30 mét, chủ yếu đất đỏ bazan, trước đây cây cối rất rậm rạp, trở thành địa điểm lợi hại cho bộ đội ta khi đặt pháo ở những sườn núi… Với những lý do trên, việc lựa chọn núi Đồng Chài ở vùng đất Tân Châu để xây dựng hầm bí mật là hoàn toàn hợp lý, vừa đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn, vừa đảm bảo tính bất ngờ, linh hoạt, thuận lợi trong chỉ đạo cách mạng.

“Hầm ông Ngô Thuyền” và hầm chỉ huy của Đại tá Trịnh Tố Phan cùng được xây dựng trên núi Đồng Chài, cách nhau khoảng 500 mét. Hai căn hầm nằm ở giữa cánh đồng và cách cầu Thiệu Hóa khoảng hơn 1 km

2. Cấu trúc căn hầm

Xuất phát từ chủ trương của Đảng, với sự lựa chọn vị trí hợp lý, năm 1966 hai căn hầm bắt đầu được xây dựng. Hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và đồng chí Trịnh Tố Phan là những biểu tượng sinh động và sâu sắc về truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng hi sinh xương máu để bảo vệ quê hương đất nước của nhân dân vùng đất Tân Châu. Đó còn là biểu hiện của sự sáng tạo, cần cù, chịu khó, linh hoạt trong lao động. Nhân dân Tân Châu đóng góp hàng vạn ngày công và nhiều vật liệu để xây hầm. Họ cùng các chiến sĩ công binh không quản khó khăn gian khổ, dưới mưa bom của máy bay giặc Mỹ oanh tạc, thời tiết khắc nghiệt mưa phùn, gió bấc, đường sá đồi núi với đất đỏ bazan trơn trượt, cây cối um tùm, đã vận chuyển hàng chục mét khối đá, sắt, thép, xi măng để xây dựng căn hầm. Hai căn hầm được xây dựng trở thành nơi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh đội trưởng trong hai lần leo thang đánh phá miền Bắc của giặc Mỹ.

* Hầm ông Ngô Thuyền Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa:

Gia đình cụ Đạt - một người con của vùng đất Tân Châu - là người đã tự nguyện cho Đảng và chính quyền xây dựng “Hầm ông Ngô Thuyền” trên đất nhà mình. Đặt trong bối cảnh chiến tranh mới thấy hết tinh thần và giá trị của hành động này. Không đơn thuần là việc “tặng đất” mà cao cả hơn chính là tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm, thử thách, hết lòng vì Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của những con người sống trên vùng đất Tân Châu.

Hầm có kết cấu âm trong lòng đất, sâu 5 mét, gồm 3 ngách, chiều rộng 1 mét, chiều dài, ngang, dọc 15 mét, có cửa sắt đóng mở. Để đi vào hầm mỗi người phải cúi rất thấp. Khu vực trung tâm của căn hầm đủ rộng để kê một chiếc giường con (nơi nghỉ ngơi của đồng chí Ngô Thuyền), một bộ bàn ghế nhỏ để viết, một tủ con đựng tài liệu…Ngoài ra, kê một bộ bàn ghế rộng đủ cho khoảng 12-15 người ngồi họp. Mặt bằng trên nắp hầm có diện tích trên 100 mét vuông được đắp đất trồng tre xanh để ngụy trang và bảo vệ

Căn hầm là nơi làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và các đồng chí trong cơ quan đầu não của tỉnh trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh phá hoại miền Bắc. Từ căn hầm giản dị này, những chủ trương, quyết sách, những mệnh lệnh chiến đấu, sự chỉ đạo nói chung được bàn bạc, truyền đi là định hướng làm nên những thắng lợi lịch sử, chiến thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, làm nghĩa vụ hậu phương đối với miền Nam ruột thịt. Căn hầm xây âm trong lòng đất, thực chất đã được xây trong lòng dân. Nhờ sự che chở, bảo mật tuyệt đối của nhân dân vùng đất Tân Châu, Thiệu Đô…mà cơ quan đầu não của tỉnh mặc dù nằm ở vị trí cách không xa trung tâm, thậm chí không xa nơi bắn phá của địch nhưng đã được bảo vệ an toàn. Núi Đồng Chài từ đó đi vào lịch sử cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một địa danh anh hùng - nơi cơ quan tỉnh ủy sơ tán về đây trong lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc đang diễn ra ác liệt nhất.

* Hầm của Chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa- Đại tá Trịnh Tố Phan

Cùng thời gian, cách hầm đồng chí Ngô Thuyền khoảng 500 mét, cũng trên núi Đồng Chài, hầm của Chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa - Đại tá Trịnh Tố Phan đã được xây dựng.

Hầm được thiết kế theo kiểu chữ chi, có hai cửa là cửa Tây Bắc và Đông Bắc thuận lợi, linh hoạt cho việc thoát hiểm và lưu thông không khí. “Cửa phía Tây Bắc cao l,7m, rộng 80cm, âm so với mặt đất hiện nay 60cm. Cửa phía Đông Bắc có kích thước giống cửa phía Tây Bắc, âm so với mặt đất là 150cm. Đường hầm dài khoảng 10m chia thành bốn nhánh hình chữ chi, trung bình mỗi nhánh hầm có độ dài khoảng 2,5m. Phần tường hầm cao l,4m, xây bằng 17 hàng gạch, kích thước mỗi viên gạch rộng 10cm, dày 6cm, dài 12cm. Phía trên xây theo kiểu mái vòm, chất liệu bằng bê tông, xi măng và sắt thép. Phần giáp ranh giữa mỗi hai nhánh hầm được thiết kế một lỗ thông hơi có đường kính 15cm. Nền hầm lát gạch, dưới nền được xây những bệ gạch đế làm chỗ ngồi làm việc và hội họp bàn phương án tác chiến. Bệ gạch rộng 10cm, cao 33cm. Phần bệ gạch này được xây ở nhánh hầm thứ hai và thứ ba. Trên nóc hầm xây bằng gạch có độ rộng 2m và dày 50cm nhằm mục đích tạo thêm sự chịu lực cho căn hầm, bảo đảm sự an toàn cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tinh đội”

Hầm chỉ huy của Tỉnh đội Thanh Hóa thời kỳ 1965-1973 đã được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Tỉnh năm 2013.

Như vậy, hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và hầm của Tỉnh đội trưởng Trịnh Tố Phan đã ra đời trong những năm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ là sự đóng góp của nhân dân Tân Châu dưới sự chỉ đạo của Đảng với sự nỗ lực, sáng tạo, dũng cảm, hết mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Căn hầm xây với những vật liệu vốn thông thường là gạch, xi măng, sắt thép nhưng trong bối cảnh chiến tranh còn được xây bằng máu, bằng sự hi sinh và bằng tinh thần kiên cường của những người con vùng đất Tân Châu. Đường hầm chỉ dài 10 m - 15 m, rộng đủ cho mỗi người cúi thấp mới vào đươc, vật dụng làm việc rất đơn sơ… nhưng đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn bí mật, nơi che trở, bao bọc các đồng chí lãnh đạo của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói cách khác, trong điều kiện làm việc khó khăn, khắc nghiệt ấy, trí tuệ và bản lĩnh người Việt đã tỏa sáng, Thanh Hóa cùng nhân dân miền Bắc đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại tàn bạo, thâm độc được tiến hành bằng các loại vũ khí tối tân, hiện đại của đế quốc Mỹ, tạo ra sự đối lập, tương phản đáng thán phục. Đây là một chứng tích lịch sử, một địa bàn kháng chiến trong lòng đất, chứa đựng những câu chuyện lịch sử, kỷ niệm của thời kỳ cam go ác liệt của quá khứ.

Sự ra đời và tồn tại của hai căn hầm thời kỳ 1965 - 1973 là một minh chứng lịch sử thiêng liêng cho truyền thống cách mạng kiên cường của con người Tân Châu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đồng thời, khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân - đường lối xuyên suốt toàn bộ các cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong lịch sử. Từ đó, để lại di sản vô giá về tình đoàn kết toàn dân, sự thống nhất giữa Đảng và dân thể hiện sâu sắc bằng di sản văn hóa vật thể còn tồn tại trên mảnh đất Tân Châu cách mạng.

Trần Ngọc Tùng

CT UBND xã Thiệu Trung

Tự hào ngành Tuyên giáo của Đảng

Chín mốt năm một chặng đường

Biết bao thế hệ sáng gương trao truyền

Trung thành với Đảng hồng chuyên

Chủ động, sáng tạo viết nên sử vàng

Tình yêu đất nước xốn xang

Yêu nghề Tuyên giáo vững vàng dấn thân

Tuyên truyền, vận động Nhân dân

Xây Nông thôn mới sớm hôm chuyên cần

Từ thị trấn tới xã, thôn

Niềm tin theo Đảng nhân lên từng ngày

Người người lao động hăng say

Quê hương Thiệu Hóa ngày ngày vươn xa

Yêu sao những báo cáo viên

Tay làm, miệng nói tuyên truyền Nhân dân

Luyện rèn tư tưởng kiên trung

Bảo vệ nền tảng Đảng ta vững vàng

Tận tâm, tận lực với nghề

Các ngành, các cấp hướng về chung tay

Tiềm năng thức dậy từng ngày

Quê hương Thiệu Hóa đong đầy sắc xuân

Niềm vui câu hát vang ngân

Cán bộ Tuyên giáo xa gần toả lan

Tình ca sâu lắng nồng nàn

Làm theo lời Bác chứa chan nghĩa tình

Lòng dân - ý Đảng đinh ninh

Quê hương Thiệu Hóa vươn mình bay cao

Chín mốt năm, mãi tự hào

Công tác Tuyên giáo ghi vào sử xanh.

Nguyễn Duy Thứ

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bản tin nội bộ tháng 7 năm 2021

Đăng lúc: 24/07/2021 (GMT+7)
100%

Tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO
“Trích” Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện “về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 31/5/2021, BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021- 2025, nội dung chủ yếu như sau:

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tập trung lãnh đạo tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư, chủ dự án; công bố, công khai các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chi tiết làm cơ sở giới thiệu, quảng bá và kêu gọi đầu tư.

Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Tạo môi trường hấp dẫn, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư; chủ động thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường để ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thành lập doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Thực hiện mục tiêu “4 tăng”: Ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân. “2 giảm”: Giảm thời gian giải quyết; giảm chi phí thực hiện. “3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn.

- Giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 230 doanh nghiệp trở lên; đến năm 2025 có khoảng 600 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn, đạt tỷ lệ 38 doanh nghiệp/vạn dân. Có khoảng 25.000 lao động trong các doanh nghiệp. Đầu tư của khu vực doanh nghiệp chiếm 18-20% tổng đầu tư toàn huyện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. Thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp đạt từ 90 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; 75% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện, phấn đấu đến năm 2025 đứng trong 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nâng caonhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấpđối với công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật; phát huy tối đa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân.

Xây dựng, đề xuất các cơ chế phù hợp với tình hình và khả năng của địa phương trong công tác cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đồng thời phản ánh những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, phê phán các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

3.2. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính của hệ thống chính quyền trên môi trường điện tử, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế, BHXH...

Tăng cường cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá tiến độ giải quyết công việc trong việc trao đổi thông tin tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định công khai xin lỗi về giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, không đảm bảo quy định.

Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm trên cơ sở xác định kết quả và phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp để xếp loại cán bộ, công chức.

3.3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung công bố và công khai quy hoạch

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; các quy hoạch đô thị (Thị trấn Thiệu Hóa; Hậu Hiền; Giang Quang; Ngọc Vũ) và các quy hoạch khác có liên quan.

Thực hiện tốt công tác công bố, công khai quy hoạch được duyệt, tạo thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp nhằm sớm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, các khu sản xuất kinh doanh tập trung để tạo mặt bằng, quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê đất phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh.

3.4. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án

Thực hiện công tác ký cam kết với các nhà đầu tư về thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc kiểm kê, cắm mốc, bồi thường, thỏa thuận về đơn giá bồi thường GPMB; công khai minh bạch kết quả về kiểm kê, áp giá, bồi thường GPMB theo đúng quy định hiện hành và đúng cam kết, kịp thời giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định trách nhiệm của các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và của doanh nghiệp trong công tác GPMB, xác định rõ trình tự thủ tục, thời gian hoàn thành GPMB và bố trí quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư (nếu có).

Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; Phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên - môi trường.

3.5. Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Tập trung đầu tư, thực hiện nhanh các giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, điện, nước, đô thị, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý.

Hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư, khai thác, sử dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng các tuyến giao thông lớn kết nối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...đáp ứng nhu vận chuyển, lưu thông hàng hóa cho doanh nghiệp.

3.6. Quan tâm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ và tư vấn pháp lý về thành lập doanh nghiệp, các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác cung cấp thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ; danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của huyện; các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh, của huyện; các văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, tiếp cận tín dụng theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chỉnh phủ; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và các văn bản có liên quan theo từng giai đoạn.

Hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp và doanh nhân, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai; tiếp tục khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ cá thể phấn đấu thành lập doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên đối thoại, kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới:giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tổng diện tích trồng trọt là 11.531 ha; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 64.243 tấn, tăng 3,6% CK. Vùng liên kết sản xuất đạt 634 ha, phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô có 33 ha, tăng 3 ha so với cùng kỳ; 70.180 m2nhà màng và nhà lưới sản xuất rau củ, quả an toàn và hoa, tăng 5.018 m2so với cùng kỳ. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là bệnh Viêm da nổi cục trâu bò. Tổng giá trị sản xuất nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước đạt 39,8 tỷ đồng.Tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện, cấp xã. Có 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh là trống đồng Quý Châu và Toàn Linh (xã Thiệu Trung). Tiếp tục làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện góp phần xây dựng NTM.

- Công nghiệp - xây dựng:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 15,8% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.468 tỷ đồng đạt 48,9% so với kế hoạch, tăng 12,9% so với CK. Triển khai thi công 02 dự án Đường vào Cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa tại xã Thiệu Phú.

-Dịch vụ, thương mại:Hàng hóa lương thực, hàng tiêu dùng giá cả ổn định. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đạt 3.370 nghìn tấn, tăng 7,8% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 14,5 % so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 4,85 triệu USD, tăng 6,7% so với CK.

- Công tác phát triển doanh nghiệpthành lập mới 36 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 78,3% so với kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp lũy kế đang hoạt động trên địa bàn huyện là 320 doanh nghiệp.

-Công tác quản lý ngân sách nhà nước: Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 152 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán huyện giao, 55,4% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách ước địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

-Công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, môi trườngChỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Thu hồi 241.884,1m2đất giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Cấp 103 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết, cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng.

-Ngành Giáo dục:Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,13 %. Triển khai thực hiện tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 với 1.639 học sinh dự thi ở 3 trường.

-NgànhVăn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

-Ngành y tế:Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống tương ứng với các cấp độ của dịch Covid-19. Chuẩn bị khu vực cách ly tập trung và tiến hành cách ly công dân nghi nhiễm Covid-19. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, 2 đợt cho 1.328 người an toàn tuyệt đối; đôn đốc xây dựng các xã đạt tiêu chí xã ATTP năm 2021.

- Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách an sinh xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 880 lao động đạt 29,3% kế hoạch, trong đó có 125 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 41% kế hoạch.

Công tácquốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đủ số lượng 188 công dân, trong đó: 175 quân nhân; 13 công an nghĩa vụ; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021. Tổ chức thành công Hội thi nhận thức Pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn.

- Lực lượng công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động tham mưu kế hoạch bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 6 tháng đầu năm đã giải quyết 60 vụ vi phạm pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập được 23 chi bộ công an xã, thị trấn. Đến ngày 25/6/2021 đã thu nhận 98.986 hồ sơ đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử, đạt 68,3% KH; rà soát, giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026:Đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tại các khu vực bỏ phiếu cử tri phấn khởi, hăng hái đi bỏ phiếu và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Kết quả cử tri đi bầu cử đạt 99,75% (cao hơn tỷ lệ của tỉnh 0,04%); Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đủ số lượng, đúng cơ cấu và đạt số phiếu bầu cao trên 90%; Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV đã bầu được 34/35 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã 618/634 đại biểu, thiếu 16 đại biểu so với quy định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát chương trình công tác toàn khóa, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành 05 nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện; 05 kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

- Công tác chính trị tư tưởng: Kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Hội nghị trực tuyện do Bantuyeen giao sTrung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết hoạt động của BCĐ 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho 167 phó bí thư chi bộ; 02 lớp cảm tình đảng 83 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng cho 56 đảng viên mới, 02 lớp kiểm tra nhận thức kết nạp Đảng cho 30 quần chúng ưu tú.

- Công tác tổ chức,cán bộ: Thực hiện quy hoạch và bầu các chức danh chủ chốt HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; phân công lại nhiệm vụ đối với 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 22 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; thống nhất điều động, bổ nhiệm lại 14 cán bộ quản lý trường học; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ và bố trí cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 346 đảng viên, kết nạp đảng cho 30 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:Tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 64 tổ chức đảng; kiểm tra 95 đảng viên dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên. Thường xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay từ cơ sở đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định.

- Công tác dân vận:Tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện năm Dân vận khéo 2021; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

-Hoạt động của HĐNDvà UBNDhuyện:tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện. Phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban MTTQ triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức kỳ họp thứ Nhất theo kế hoạch. Tổ chức các kỳ họp kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tổ chức bộ máy; quản lý công chức, viên chức; xây dựng chính quyền cơ sở; chính sách cán bộ. Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân, vụ Mùa thu đảm bảo đúng lịch thời vụ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để tổ chức thực hiện; trọng tâm tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và kêu gọi vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 đạt trên 1,1 tỷ đồng; ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1500 cán bộ tham gia công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng quy định; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở.

Trịnh Văn Đệ - HUV, CVP Huyện ủy

Ban CHQS huyện Thiệu Hóa Tổ chức diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ năm 2021.

Căn cứ Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá. Sau một thời gian tiến hành huấn luyện và làm tốt công tác chuẩn bị, trong hai ngày 22- 23/6/2021 Ban CHQS huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy- Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ,với đề mụcChuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”.

Nội dung diễn tập chia 3 giai đoạn: (Giai đoạn 1: Chuyển Trạng thái sẵn sàng chiến đấu;Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị Tác chiến; Giai đoạn 3: Thực hành Tác chiến).Thông qua diễn tập, nhằm huấn luyện cho chỉ huy và cơ quan, nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật trong Tác chiến phòng thủ (TCPT); Rèn luyện tác phong chỉ huy, năng lực công tác tham mưu tác chiến cho cơ quan thực hành các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2021, làm cơ sở để huấn luyện các đề mục chiến thuật tiếp theo và thực hành tác chiến khi có tình huống xảy ra.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ đến các ban, bộ phận; xác định tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, Đảng viên, Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp toàn cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Tổ chức xây dựng kế hoạch tập huấn, bỗi dưỡng, huấn luyện thuần thục các nội dung liên quan trước khi bước vào diễn tậpvới phương châm huấn luyện“Cơ bản- Thiết thực- Vững chắc”;xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống kế hoạch, văn kiện phục vụ diễn tập; điều hành diễn tập bảo đảm khoa học, đúng nguyên tắc, sát với thực tế chiến đấu.

Nguyễn Minh Tuấn

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Dù khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhưng ngành Giáo dục Thiệu Hóa vẫn gặt hái nhiều thành công

Năm học 2020-2021 mặc dù dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch covid hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Trong năm học 2020-2021, với với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong huyện, ngành giáo dục huyện Thiệu Hóa đã tập trung thực hiện đổi mới chương trình, thay sách giáo khoa lớp 1, chuẩn bị các điều kiện cho thay sách lớp 2, lớp 6 cùng với đối mới phương pháp dạy học chuyển từ truyền thụ kiến thức cho học sinh, sang phát triển phẩm chất, năng lực cho người học. Cùng với đó, Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến kéo dài, khó lường, ngành giáo dục đã chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế, chuyển hình thức tổ chức dạy học trên lớp sang học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập trên phiếu cho học sinh, đảm bảo thời gian năm học.

Với sự quyết tâm cao của toàn ngành, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, đồng hành của phụ huynh học sinh, năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục Thiệu Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, nổi bật là: Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, Thiệu Hóa là một trong những huyện đứng đầu của tỉnh, xếp thứ 7 toàn tỉnh; kết thúc năm học có 7965/7981 trẻ MN được đánh giá, chiếm tỷ lệ 99,8%; hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 11985/12142, tỷ lệ 98,9%, học sinh xếp loại tốt về năng lực 8680/12142, tỷ lệ 71,5%, về phẩm chất 8648/12142, tỷ lệ 70%; bậc THCS Hạnh kiểm xếp loại tốt đạt 6872/7857, tỷ lệ 87,4%, Học lực khá giỏi đạt trên 70% tỷ lệ học sinh yếu dưới 3%. Song song với việc nâng cao chất lượng đại trà, toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Với truyền thống hiếu học và tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tại các cuôc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học vừa qua, tiếp tục đạt thành tích, góp phần tích cực trong việc khẳng định chất lượng giáo dục của huyện trong toàn ngành. Trong đó, học sinh năng khiếu cấp Tiểu học đạt giải ba toàn đoàn; cấp THCS có 4 môn đứng tốp đầu tỉnh với 3 giải nhất, 6 giải nhì 12 giải ba và 21 giải KK. Với kết quả này, huyện Thiệu Hóa đã xuất sắc xếp vị trí thứ 10/27 huyện thị, thành phố. Kỳ thi chọn vào THPT chuyên Lam Sơn có 8/12 học sinh tốp đầu các lớp chuyên Toán, Hóa, Lý, Văn, Lịch sử, trong đó có 1 em thủ khoa chuyên Toán. Ngoài ra, Trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa đã xếp thứ nhất toàn tỉnh; có 1 giải khuyến khích quốc gia trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn ngành đã phát động phong trào thi đua như xử lý chất thải rắn, xây dựng trường xanh, sạch đẹp; đến này đã có 76/82 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 93%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Những thành tích xuất sắc trên là thành quả của ý thức, trách nhiệm và đam mê của mỗi thầy cố giáo, tập thể các nhà trường và nỗ lực phấn đấu của Ngành Giáo dục Thiệu Hóa.

Có thể khẳng định, trong năm học 2020 -2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhưng ngành giáo dục Thiêụ Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành giáo dục Thiêu Hóa tiếp tục thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các môn học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường học phấn đấu 100% các trường dạy học online, làm việc trên môi trường mạng. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu trong những năm tiếp theo giáo dục Thiệu Hóa là một trong những huyện đứng tốp đầu của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX.

Ngô Xuân Dũng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Công tác tư tưởng - Chìa khóa then chốt

trong công tác xây dựng Đảng

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo Tổng kết công tác Xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII đánh giá: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII,công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển...

Tuynhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ: Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; một bộ phận đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trongnăm nguyên nhân được chỉ ra thì nguyên nhân thứ nhất đó là:Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Để công tác tư tưởng của Đảng được quán triệt và thấm sâu đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng những nguyên tắc và phương châm của công tác tư tưởng:

- Về nguyên tắc của công tác tư tưởng, phải nắm vững ba nguyên tắc cơ bản là: nguyên tắc tính đảng, nguyên tắc tính khoa học và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.

Nguyên tắc tính đảnglà nguyên tắc cơ bản, giữ vai trò nền tảng của công tác tư tưởng. Nguyên tắc này đòi hỏi công tác tư tưởng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng làm cơ sở khoa học và căn cứ lý luận để xác định nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng.

Nguyên tắc tính khoa họcđòi hỏi các chủ thể tiến hành công tác tư tưởng phải lấy chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng trong việc xác định nội dung, phương thức tiến hành; phải xuất phát từ thực tế khách quan để phân tích, xem xét đánh giá, mọi hiện tượng tinh thần, tư tưởng trong xã hội, tuyệt đối không chủ quan, duy ý chí.

Nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễnđòi hỏi phải biết tổng kết kinh nghiệm, khái quát lý luận, từ đó quay trở lại chỉ đạo thực tiễn, cứ như vậy làm cho công tác lý luận phát triển. Nguyên tắc này rất cần thiết trong học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có tác dụng rất lớn trong chỉ đạo, điều hành công tác tư tưởng của các đảng bộ, chi bộ để nắm bắt tư tưởng của quần chúng ở cơ sở.

-Về phương châmcủa công tác tư tưởng:

Công tác tư tưởng phải xuất phát và gắn bó chặt chẽvới đường lối, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng.

Đường lối chính trị đúng đắn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là cơ sở chính trị, tư tưởng của sự đoàn kết thống nhất và là phương hướng nhận thức, hành động đúng đắn của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, ngay từ công đoạn chuẩn bị đường lối, nghị quyết của Đảng, công tác tư tưởng phải tham gia một cách tích cực và chủ động. Công tác tư tưởng đóng vai trò cung cấp cơ sở khoa học, cung cấp thông tin và đội ngũ làm công tác tư tưởng phải tham gia vào quá trình này. Khi đường lối, nghị quyết được ban hành, công tác tư tưởng làm cho mọi người quán triệt và nhận thức đúng đường lối, nghị quyết. Khi đường lối, nghị quyết vào cuộc sống, công tác tư tưởng phải tiến hành tổng kết thực tiễn, để bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, nghị quyết và đề xuất những giải pháp mới nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết.

Công tác tư tưởng có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực của đời sống xã hội, với hoạt động kinh tế - xã hội và với pháp luật

Mối quan hệ này phải thể hiện ở ngay từng lĩnh vực, từng hoạt động của đội ngũ cán bộ. Bản thân cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế muốn hoạt động có hiệu quả cũng phải làm công tác tư tưởng và tổ chức. Để tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác tư tưởng cần có sự phối hợp và phân công cụ thể giữa các lĩnh vực. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, tiến hành công tác tư tưởng còn phải gắn với luật pháp.

Công tác tư tưởng phải gắn chặt với phong trào cách mạng của quần chúng và phù hợp với từng đối tượng quần chúng

Một mặt, phong trào cách mạng của quần chúng đòi hỏi phải định hướng về tư tưởng, có lý luận đúng đắn soi đường, hướng dẫn; mặt khác, tư tưởng cách mạng muốn trở thành sức mạnh vật chất, cải tạo xã hội, phải thâm nhập vào quần chúng, tức là nó phải ăn sâu, bám rễ vào quần chúng, phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng.

Công tác tư tưởng phải gắn với từng đối tượng, bởi vì mỗi tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và thế hệ khác nhau có nhu cầu, tâm lý khác nhau. Để đạt chất lượng, hiệu quả cao, công tác tư tưởng nhất thiết phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Do đó, cần nghiên cứu kỹ tâm tư, nguyện vọng, trình độ của đối tượng để xác định hình thức, phương pháp công tác tư tưởng phù hợp. Phải chú trọng phản ánh nhu cầu, lợi ích, tình cảm... của từng đối tượng và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đối tượng.

Kết hợp chặt chẽ việc giáo dục tư tưởng chính trị ở nhà trường với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng.

Một trong chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu ra là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, cùng với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường là hết sức cần thiết. Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục tư tưởng chính trị ở nhà trường với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng; kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, kiến thức khoa học với giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng; kết hợp giáo dục tư tưởng chính trị với trang bị kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nâng cao trình độ dân trí cho các tầng lớp nhân dân.

Giáo dục tư tưởng chính trị thông qua việc học ở nhà trường là sự tác động trực tiếp đến ý thức, tư tưởng của cá nhân, công chức, đảng viên và là sự giáo dục cơ bản, hệ thống. Thông qua hoạt động thực tiễn, những người được giáo dục sẽ tự hình thành, củng cố và hoàn thiện nhận thức, hành vi của mình theo đường lối, quan điểm của Đảng, theo những chuẩn mực đạo đức mới. Nó tạo nên sự thống nhất giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa tư tưởng, ý thức và hành vi, giữa lời nói và việc làm.

Kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng trong xã hội, kết hợp giữa xây và chống

Một yếu tố rất quan trọng tạo nên chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng là sự kết hợp giữa công tác tư tưởng trong các tổ chức đảng với công tác tư tưởng trong xã hội, nhất là công tác tư tưởng của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp tác động vào đối tượng công tác tư tưởng.Với chức năng của mình, mỗi tổ chức, đoàn thể đều tác động tới tư tưởng, tình cảm, đạo đức, tâm lý của từng thành viên. Muốn đạt kết quả tốt phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong công tác tư tưởng cần kết hợp bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, biết biểu dương ưu điểm nhưng đi đôi với phê bình nghiêm khắc khuyết điểm. Xây và chống là hai mặt của quá trình giáo dục tư tưởng, có quan hệ gắn bó với nhau, không thể chỉ chú trọng một mặt và bỏ qua mặt kia.

Các nguyên tắc và phương châm công tác tư tưởngcó vai trò và ý nghĩa riêng nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau, không được tuyệt đối hóa, coi trọng nguyên tắc hoặc phương châm nào, cần đặt chúng trong thể thống nhất và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng.

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá làm cho ranh giới giữa các quốc gia hầu như bị xóa nhòa. Trong bối cảnh ấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, công chức phải được hết sức coi trọng và phải được tiến hành từng bước, phải được đào tạo bài bản, có hệ thống để từ đó nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

Tất Thắng

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Cách mạng Tháng Tám và Tư tưởng

Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự vùng dậy của dân tộc ta trong suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, theo Hồ Chủ tịch, là “vì chính sách của Đảng đúng và thi hành chính sách ấy kịp thời và linh động”, “do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh”.

Viết về ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. “Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta”.

Thành quả lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám là xây dựng Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, với đặc trưng nổi bật: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong bài “Chính phủ là công bộc của dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.

Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng toàn dân xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân. Về chính quyền nhân dân ở các địa phương, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Các Ủy ban nhân dân làng, phủ là hình thức Chính phủ địa phương phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui lọt vào các Ủy ban đó”.

Những ngày tháng sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh giành nhiều thời gian viết về xây dựng các Ủy ban nhân dân. Bài “Cách thức tổ chức các Ủy ban nhân dân, ngày 11-9-1945”. Người nhấn mạnh: “Ủy ban nhân dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ thối nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân, không phạm vào công lý, vào tự do của dân chúng. Nó hết sức tránh những cuộc bắt bớ đánh đập độc đoán, những cuộc tịch thu tài sản không đúng lý. Ủy ban nhân dân thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ, không dám tùy ý tiêu tiền vào những việc xa phí như ăn uống”. “Những nhân viên Ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa Ủy ban để gây bè tìm cánh, đưa người “trong nhà trong họ” vào làm việc với mình”. “Ủy ban nhân dân là Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do, dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do, dân chủ đó”.

Chính quyền ở địa phương ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi dân chủ trực tiếp với nhân dân. Trong bài “Sao cho được lòng dân?, ngày 12-10-1945”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dẫu khó đến đâu cũng mặc lòng, những vấn đề quan hệ đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý” “muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17-10-1945”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Điều này cho thấy, bản chất cách mạng và dân chủ của chính quyền nhân dân, nguồn gốc sức mạnh của chính quyền là ở sự gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức mưu cầu tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Hồ Chí Minh rất coi trọng việc phát huy dân chủ của người dân để lựa chọn ra người đại biểu vào cơ quan chính quyền nhà nước. Do đó, ngày 3-9-1945, phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Theo Người, “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo, dòng giống, v.v. “Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

Để bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân được thực thi, Hồ Chí Minh yêu cầu phải quản lý đất nước, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”. Người nhấn mạnh “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Do đó, ngày 9-11-1946, Bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I. Trong hoàn cảnh cách mạng nước nhà ngàn cân treo sợi tóc, “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, việc thông qua Hiến pháp càng có ý nghĩa quan trọng về thực tiễn và pháp lý. Đây còn là thành quả to lớn của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiến pháp là thành quả vẻ vang của cách mạng và được xây dựng trên các nguyên tắc:Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo; Bảo đảm các quyền tự do dân chủ; Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.

Bản chất cách mạng và nhân dân, tính chất dân chủ và pháp quyền hòa quyện thống nhất với nhau thể hiện trong bản Hiến pháp 1946 “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Có tới 11 điều của Hiến Pháp quy định về quyền lợi của công dân (từ điều 6 đến điều 16).Hiến pháp xác định mọi công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa. Công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình (…). Người tàn tật, già cả được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng. Thực hiện chế độ phổ cập giáo dục bắt buộcv.v. Đó là những nội dung dân chủ mang tính cách mạng sâu sắc. Từ đó đến nay, những nội dung đó vẫn được tiếp tục được bổ sung, phát triển trong các bản Hiến pháp tiếp theo, đã và đang được thực hiện một cách sinh động trên đất nước ta.

Những quy định trong Hiến pháp thể hiện sâu sắc bản chất của Nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước của dân và do dân nghĩa là nhân dân xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền nhà nước. Nhà nước vì dân nghĩa là nhà nước mưu cầu quyền lợi, hạnh phúc cho nhân dân. “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”; “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Như vậy, vì dân không chỉ là mục tiêu hoạt động và tồn tại của chính quyền mà còn là phương thức, phong cách và phương pháp hành động của chính quyền.

Trong xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Hồ Chí Minh rất chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ chính quyền. Người nghiêm khắc phê phán những biểu hiện như: “ngang tàng, phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”, đời sống nhân dân khốn khổ mà cán bộ “Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức”. Thái độ đó làm mất lòng tin của nhân dân và uy tín của Chính phủ. Do đó, Người mong muốn mọi người sửa chữa để chính quyền ngày càng hoàn thiện và làm việc tốt hơn “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lỗi lầm trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu mọi cán bộ phải thường xuyên tự phê bình, tự giáo dục, tự chỉ trích để khắc phục khuyết điểm và cái hư hỏng trong mỗi người và trong bộ máy. Những khuyết điểm nhỏ của cán bộ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì ảnh hưởng đến khối đoàn kết toàn dân. Vì vậy, chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay. Chúng ta không sợ có khuyết điểm mà chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta mong muốn và đã làm hết sức mình để xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 về phương diện xây dựng nhà nước kiểu mới mãi mãi là bài học lớn, là định hướng để xây dựng và không ngừng hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra những quan điểm và biện pháp cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội chỉ rõ: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Nhà nước chăm lo, phục vụ nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân” . Đó là sự tiếp tục phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Hóa thành lập Ban Chỉ đạo

thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Thế Anh vừa ký ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gồm 46 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND huyệnThiệu Hóa Hoàng Văn Lực làm Trưởng Ban; Giám đốc BHXH huyện Nguyễn Đăng Toàn làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn huyện; tham mưu xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách địa phương cho nông dân, người nghèo, cận nghèo để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ thanh toán chế độ BHXH, BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người dân về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT. Chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,... trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; kiến nghị, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội huyện để hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện (trong trường hợp cần thiết).

BHXH huyện là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2021, thay thế Quyết định số 1478/QĐ-UBND, ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Thiệu Hóa.

Nguyễn Đăng Toàn

Giám đốc BHXH huyện Thiệu Hóa

Hội LHPN huyện Thiệu Hóa - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp và hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện đã phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội LHPN trong huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua:“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 cuộc vận động: “Rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Xây dựng“Gia đình 5 không 3 sạch”gắn với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hội hiệu quả, được nhân rộng, như: Mô hình tiết kiệm gây quĩ, mua BHYT; xây dựng gia đình phát triển bền vững, nuôi, dạy con tốt; các Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn;các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương…tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội tập trung chỉ đạo có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phụ nữ chủ động, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Thành lập và duy trì hoạt động của 26 câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo với 1.143 thành viên, hỗ trợ ngày công, con giống, vốn sản xuất. Nhiều mô hình sáng tạo giúp phụ nữ nghèo phát huy hiệu quả như: chương trình “vàng”, CLB hỗ trợ PN phát triển kinh tế, tổ hùn vốn tiết kiệm, góp vốn quay vòng ...Hàng năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hộirà soát các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí; tín chấp giúp cho các hội viên vay vốn và chuyển giao KHKT. 5 năm qua, các cơ sở hội đã tín chấp nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT với tổng dư nợ trên trên 450.495 triệu đồng cho 7.850 hội viên vay phát triển kinh tế. Ngoài 2 nguồn vốn vay NHCSXH và NHNN, Hội còn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ Quỹ tài chính vi mô với tổng dư nợ 4,621 triệu đồng cho 726 thành viên; Quỹ Nhi đồng Anh cho 351 HVPN Thị trấn Thiệu Hóa vay vốn với tổng dư nợ là 5,889 triệu đồng, Quỹ KT Úc cho 96 HVPN xã Thiệu Viên vay 147 triệu đồng. Quỹ Vệ sinh quay vòng cho 238 HVPN Thiệu Long, Thiệu Nguyên vay với dư nợ 2.380 triệu đồng.

Hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa tổ chức 91 lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 3.361lao động. Trong nhiệm kỳ, đã giúp đỡ được 6.245 hội viên, trong đó có 620 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 11,5% năm 2015 xuống còn 0,07% năm 2021.

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở từng địa phương để giải quyết những khâu, những việc mà từng hộ không làm được hoặc làm không có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 7 tổ hợp tác và 04 Hợp tác xã. Phối hợp với UBND huyện và Phòng Nông nghiệp mở 2 gian hàng giới thiệu sản phẩm rau củ quả an toàn tại Hội phụ nữ xã Thiệu Tân và thị trấn Thiệu Hóa. Tích cực tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp hàng năm do Hội LHPN tỉnh và TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Một trong những hoạt động nổi bật của hội LHPN huyện đó là tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyệnđã tuyên truyền, vận độngcán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn triển khai các mô hình:“Đường hoa thay thế cỏ dại”,"Ngõ phụ nữ tự quản","Chi hội tự quản về VSATTP","chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch";"Nhà sạch, vườn mẫu", “Nhà sạch, vườn đẹp”, chỉnh trang, làm đẹp không gian, cảnh quan các điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trồng được trên 50km đường hoa, thực hiện ra quân dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ; hỗ trợ, vận động hội viên làm được 2.757 nhà tiêu hợp vệ sinh. Kết quả, đến nay đã có 41.589/46.421 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã triển khai xây dựng 15 mô hìnhLàng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”với 750 thành viên; 03 mô hình“Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”với 150 thành viên, 01 mô hình“CLB gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt”, 01CLB phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn với 100 thành viên, 77 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cùng với việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: hỗ trợ 786 triệu đồng cho hơn 1.000 hội viên khó khăn, hỗ trợ cho 39 gia đình xây nhà Mái ấm tình thương trị giá 850 triệu đồng. Trao 96 bê vàng trị giá 1.169 triệu đồng, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ cho phụ nữ nghèo; 67 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 100 triệu đồng; tặng 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em nghèo vượt khó vươn lên, trao 17 xe lăn cho người tàn tật với trị giá 57 triệu đồng, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ VNAH, tân binh lên đường nhập ngũ tổng trị giá 174 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Ủng hộ phòng chống Covid-19 với tổng giá trị 618.300.000 đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện luôn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 01 bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 04 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 bằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 05 giấy khen.

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch HLHPN huyện Thiệu Hóa

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệpThiệu Hưng (Thị trấn Thiệu Hóa) – Điểm sáng về sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp

HTX DVNN Thiệu Hưng (Thị trấn Thiệu Hóa) hiện có 186 thành viên, vốn cổ phần 480 triệu đồng. Thực hiện qui định của Luật HTX, hàng năm, HTX tổ chức Đại hội thành viên để thông qua quyết toán tài chính năm, trình và thông qua phương án sản xuất, kinh doanh. Tính đến thời điểm 31/12/2019, tài sản cố định của HTXDVNN Thiệu Hưng là 10,5 tỷ đồng; Vốn lưu động của HTX là 1,5 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, HTXDVNN đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, thực hiện quy hoạch vùng ra an toàn, vùng sản xuất rau, quả sạch, công nghệ cao. HTXDVNN đã đầu tư 16.5 ha sản xuất rau an toàn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, đạt 380 đến 400 triệu /ha/năm. Đặc biệt, HTX đã liên kết với Công ty đường Lam Sơn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây dưa vàng Kim Hoàng Hậu theo hướng sản phẩm sạch, công nghệ cao. Đến nay đã xây dựng được 26.000m2nhà màng đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổng thu nhập1ha từ 2,2 đến 2.5 tỷ đồng/năm. Chế độ tiền lương, tham gia từ thiện ủng hộ, Lương hàng tháng người lao động trực tiếp trong HTX đạt trung bình từ 2 triệu đến 3,5 triệu/tháng; Hàng năm, HTX đã trích quĩ của HTX để ủng hộ các Quĩ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ Quĩ vì người nghèo và các phong trào của địa phương, mỗi năm từ 7 đến 10 triệu đồng. HTX đóng BHXH cho người lao động đầy đủ, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định; Mỗi năm, trừ chi phí, HTX đã đầu tư nguồn vốn để tái sản xuất mở rộng kinh doanh từ 200 đến 300 triệu đồng/năm.

Để đạt được những kết quả, thành tích trên, HTX đã thực hiện đúng các quy định của luật HTX năm 2012, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, bố trí con người đúng người đúng việc, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả công việc từng bộ phận. Phát động thi đua đến từng bộ phận, cá nhân, hàng năm có tổng kết khen thưởng kịp thời. Hàng năm kết hợp với các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất những cây trồng có giá trị thu nhập cao, vận động tuyên truyền các hộ sản xuất thực hiện. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phương án kinh doanh đã được Đại Hội thành viên HTX nghị quyết thông qua.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp, HTXDVNN Thiệu Hưng đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và nhiều hình thức khen thưởng khác của các ngành, đơn vị trong huyện.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Di tích cách mạng Hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và Trịnh Tố Phan, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa

1. Bối cảnh ra đời

Hai căn hầm làm việc của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa - đồng chí Ngô Thuyền và của chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa - đồng chí Trịnh Tố Phan - ra đời tại địa phận núi Đồng Chài (còn gọi là núi Đông Mồ), thôn Thọ Sơn (tên Nôm là làng Núi), xã Tân Châu trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ từ năm 1965 đến năm 1973.

Hai căn hầm được xây dựng năm 1966, khi đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân và hải quân. Sau hơn 10 năm tiến hành chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, thất bại liên tiếp ở các chiến lược chiến tranh, đế quốc Mỹ nhận thấy rõ những thắng lợi của miền Nam có sự hậu thuẫn của nhân dân miến Bắc. Bởi vậy, âm mưu của chúng là phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. Đồng thời, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân hai miền. Với phương tiện đánh phá là không quân và hải quân, trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ chính là các đầu mối giao thông, cầu cống, đường xá, các khu đông dân cư như bệnh viện, trường học…Lựa chọn địa điểm xây hầm bí mật cho cán bộ cách mạng cũng đã được cân nhắc và thực hiện.

Tân Châu là một xã nằm bên hữu ngạn sông Chu, có vị trí không quá xa trung tâm, cụ thể cách huyện lỵ Thiệu Hóa khoảng 5 km và cách thành phố Thanh Hoá 15 km. Vùng đất Tân Châu có địa hình đa dạng bao gồm các dạng địa hình như đồi núi, sông, ao hồ và hệ thống kênh mương khá dày đặc. Trong đó, có núi Đồng Chài - đây là một quả núi nhỏ và thấp nằm giữa cánh đồng (gọi là trại Mà Cầu). Núi Đồng Chài có những điều kiện thuận lợi để Tỉnh ủy quyết định chọn xây dựng hầm. Bởi lẽ, trong điều kiện phương tiện chiến tranh bắn phá của địch chủ yếu là dùng không quân và hải quân thì với địa hình núi Đồng Chài, căn hầm được xây tại đây sẽ hạn chế được rất nhiều sức oanh tạc của quân giặc. Địa điểm cũng xa các hải cảng, cửa biển là trọng điểm đánh phá bằng hải quân của địch. Mặt khác, hầm được xây dựng ở địa bàn rùng núi sẽ phát huy được sở trường của lực lượng quân đội ta, với sự quen thuộc về địa bàn và thuận lợi trong nghệ thuật tác chiến.

Về vị trí, địa bàn Tân Châu đủ xa những mục tiêu đánh phá của địch nhưng lại đủ gần, rất thuận tiện cho việc chỉ huy tác chiến của Tỉnh đội, đảm bảo yếu tố bí mật và bất ngờ, tiến lui đều thuận lợi. Tân Châu chỉ cách trung tâm huyện lỵ Thiệu Hóa 5 km và trung tâm thành phố Thanh Hóa 15 km, căn hầm nằm ở vùng đồi núi rậm rạp nhưng lại gần với sông Chu và đê sông Chu, vì vậy, từ Tân Châu có thể đảm bảo việc liên lạc bằng điện tín. Đường giao thông lên các xã ở miền núi và đồng bằng đều rất thuận lợi khi sông Chu trở thành mạch máu giao thông kết nối. Bên cạnh đó, với địa hình đồi núi của Tân Châu, núi Go là ngọn núi đất cao đến 30 mét, chủ yếu đất đỏ bazan, trước đây cây cối rất rậm rạp, trở thành địa điểm lợi hại cho bộ đội ta khi đặt pháo ở những sườn núi… Với những lý do trên, việc lựa chọn núi Đồng Chài ở vùng đất Tân Châu để xây dựng hầm bí mật là hoàn toàn hợp lý, vừa đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn, vừa đảm bảo tính bất ngờ, linh hoạt, thuận lợi trong chỉ đạo cách mạng.

“Hầm ông Ngô Thuyền” và hầm chỉ huy của Đại tá Trịnh Tố Phan cùng được xây dựng trên núi Đồng Chài, cách nhau khoảng 500 mét. Hai căn hầm nằm ở giữa cánh đồng và cách cầu Thiệu Hóa khoảng hơn 1 km

2. Cấu trúc căn hầm

Xuất phát từ chủ trương của Đảng, với sự lựa chọn vị trí hợp lý, năm 1966 hai căn hầm bắt đầu được xây dựng. Hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và đồng chí Trịnh Tố Phan là những biểu tượng sinh động và sâu sắc về truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng hi sinh xương máu để bảo vệ quê hương đất nước của nhân dân vùng đất Tân Châu. Đó còn là biểu hiện của sự sáng tạo, cần cù, chịu khó, linh hoạt trong lao động. Nhân dân Tân Châu đóng góp hàng vạn ngày công và nhiều vật liệu để xây hầm. Họ cùng các chiến sĩ công binh không quản khó khăn gian khổ, dưới mưa bom của máy bay giặc Mỹ oanh tạc, thời tiết khắc nghiệt mưa phùn, gió bấc, đường sá đồi núi với đất đỏ bazan trơn trượt, cây cối um tùm, đã vận chuyển hàng chục mét khối đá, sắt, thép, xi măng để xây dựng căn hầm. Hai căn hầm được xây dựng trở thành nơi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh đội trưởng trong hai lần leo thang đánh phá miền Bắc của giặc Mỹ.

* Hầm ông Ngô Thuyền Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa:

Gia đình cụ Đạt - một người con của vùng đất Tân Châu - là người đã tự nguyện cho Đảng và chính quyền xây dựng “Hầm ông Ngô Thuyền” trên đất nhà mình. Đặt trong bối cảnh chiến tranh mới thấy hết tinh thần và giá trị của hành động này. Không đơn thuần là việc “tặng đất” mà cao cả hơn chính là tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm, thử thách, hết lòng vì Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của những con người sống trên vùng đất Tân Châu.

Hầm có kết cấu âm trong lòng đất, sâu 5 mét, gồm 3 ngách, chiều rộng 1 mét, chiều dài, ngang, dọc 15 mét, có cửa sắt đóng mở. Để đi vào hầm mỗi người phải cúi rất thấp. Khu vực trung tâm của căn hầm đủ rộng để kê một chiếc giường con (nơi nghỉ ngơi của đồng chí Ngô Thuyền), một bộ bàn ghế nhỏ để viết, một tủ con đựng tài liệu…Ngoài ra, kê một bộ bàn ghế rộng đủ cho khoảng 12-15 người ngồi họp. Mặt bằng trên nắp hầm có diện tích trên 100 mét vuông được đắp đất trồng tre xanh để ngụy trang và bảo vệ

Căn hầm là nơi làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và các đồng chí trong cơ quan đầu não của tỉnh trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh phá hoại miền Bắc. Từ căn hầm giản dị này, những chủ trương, quyết sách, những mệnh lệnh chiến đấu, sự chỉ đạo nói chung được bàn bạc, truyền đi là định hướng làm nên những thắng lợi lịch sử, chiến thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, làm nghĩa vụ hậu phương đối với miền Nam ruột thịt. Căn hầm xây âm trong lòng đất, thực chất đã được xây trong lòng dân. Nhờ sự che chở, bảo mật tuyệt đối của nhân dân vùng đất Tân Châu, Thiệu Đô…mà cơ quan đầu não của tỉnh mặc dù nằm ở vị trí cách không xa trung tâm, thậm chí không xa nơi bắn phá của địch nhưng đã được bảo vệ an toàn. Núi Đồng Chài từ đó đi vào lịch sử cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một địa danh anh hùng - nơi cơ quan tỉnh ủy sơ tán về đây trong lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc đang diễn ra ác liệt nhất.

* Hầm của Chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa- Đại tá Trịnh Tố Phan

Cùng thời gian, cách hầm đồng chí Ngô Thuyền khoảng 500 mét, cũng trên núi Đồng Chài, hầm của Chỉ huy Tỉnh đội Thanh Hóa - Đại tá Trịnh Tố Phan đã được xây dựng.

Hầm được thiết kế theo kiểu chữ chi, có hai cửa là cửa Tây Bắc và Đông Bắc thuận lợi, linh hoạt cho việc thoát hiểm và lưu thông không khí. “Cửa phía Tây Bắc cao l,7m, rộng 80cm, âm so với mặt đất hiện nay 60cm. Cửa phía Đông Bắc có kích thước giống cửa phía Tây Bắc, âm so với mặt đất là 150cm. Đường hầm dài khoảng 10m chia thành bốn nhánh hình chữ chi, trung bình mỗi nhánh hầm có độ dài khoảng 2,5m. Phần tường hầm cao l,4m, xây bằng 17 hàng gạch, kích thước mỗi viên gạch rộng 10cm, dày 6cm, dài 12cm. Phía trên xây theo kiểu mái vòm, chất liệu bằng bê tông, xi măng và sắt thép. Phần giáp ranh giữa mỗi hai nhánh hầm được thiết kế một lỗ thông hơi có đường kính 15cm. Nền hầm lát gạch, dưới nền được xây những bệ gạch đế làm chỗ ngồi làm việc và hội họp bàn phương án tác chiến. Bệ gạch rộng 10cm, cao 33cm. Phần bệ gạch này được xây ở nhánh hầm thứ hai và thứ ba. Trên nóc hầm xây bằng gạch có độ rộng 2m và dày 50cm nhằm mục đích tạo thêm sự chịu lực cho căn hầm, bảo đảm sự an toàn cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tinh đội”

Hầm chỉ huy của Tỉnh đội Thanh Hóa thời kỳ 1965-1973 đã được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Tỉnh năm 2013.

Như vậy, hầm làm việc của đồng chí Ngô Thuyền và hầm của Tỉnh đội trưởng Trịnh Tố Phan đã ra đời trong những năm miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ là sự đóng góp của nhân dân Tân Châu dưới sự chỉ đạo của Đảng với sự nỗ lực, sáng tạo, dũng cảm, hết mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Căn hầm xây với những vật liệu vốn thông thường là gạch, xi măng, sắt thép nhưng trong bối cảnh chiến tranh còn được xây bằng máu, bằng sự hi sinh và bằng tinh thần kiên cường của những người con vùng đất Tân Châu. Đường hầm chỉ dài 10 m - 15 m, rộng đủ cho mỗi người cúi thấp mới vào đươc, vật dụng làm việc rất đơn sơ… nhưng đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn bí mật, nơi che trở, bao bọc các đồng chí lãnh đạo của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói cách khác, trong điều kiện làm việc khó khăn, khắc nghiệt ấy, trí tuệ và bản lĩnh người Việt đã tỏa sáng, Thanh Hóa cùng nhân dân miền Bắc đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại tàn bạo, thâm độc được tiến hành bằng các loại vũ khí tối tân, hiện đại của đế quốc Mỹ, tạo ra sự đối lập, tương phản đáng thán phục. Đây là một chứng tích lịch sử, một địa bàn kháng chiến trong lòng đất, chứa đựng những câu chuyện lịch sử, kỷ niệm của thời kỳ cam go ác liệt của quá khứ.

Sự ra đời và tồn tại của hai căn hầm thời kỳ 1965 - 1973 là một minh chứng lịch sử thiêng liêng cho truyền thống cách mạng kiên cường của con người Tân Châu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đồng thời, khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân - đường lối xuyên suốt toàn bộ các cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong lịch sử. Từ đó, để lại di sản vô giá về tình đoàn kết toàn dân, sự thống nhất giữa Đảng và dân thể hiện sâu sắc bằng di sản văn hóa vật thể còn tồn tại trên mảnh đất Tân Châu cách mạng.

Trần Ngọc Tùng

CT UBND xã Thiệu Trung

Tự hào ngành Tuyên giáo của Đảng

Chín mốt năm một chặng đường

Biết bao thế hệ sáng gương trao truyền

Trung thành với Đảng hồng chuyên

Chủ động, sáng tạo viết nên sử vàng

Tình yêu đất nước xốn xang

Yêu nghề Tuyên giáo vững vàng dấn thân

Tuyên truyền, vận động Nhân dân

Xây Nông thôn mới sớm hôm chuyên cần

Từ thị trấn tới xã, thôn

Niềm tin theo Đảng nhân lên từng ngày

Người người lao động hăng say

Quê hương Thiệu Hóa ngày ngày vươn xa

Yêu sao những báo cáo viên

Tay làm, miệng nói tuyên truyền Nhân dân

Luyện rèn tư tưởng kiên trung

Bảo vệ nền tảng Đảng ta vững vàng

Tận tâm, tận lực với nghề

Các ngành, các cấp hướng về chung tay

Tiềm năng thức dậy từng ngày

Quê hương Thiệu Hóa đong đầy sắc xuân

Niềm vui câu hát vang ngân

Cán bộ Tuyên giáo xa gần toả lan

Tình ca sâu lắng nồng nàn

Làm theo lời Bác chứa chan nghĩa tình

Lòng dân - ý Đảng đinh ninh

Quê hương Thiệu Hóa vươn mình bay cao

Chín mốt năm, mãi tự hào

Công tác Tuyên giáo ghi vào sử xanh.

Nguyễn Duy Thứ

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan